Publications in Swedish

Peer-Reviewed Journal Articles

Davidsson, B., Limberg, L., Lundh, A. & Tyrén, L. (2007). Informationssökning som diskursiv och social praktik i de yngsta skolbarnens rum för lärandeHuman IT, 9(2), s. 76-133.

Lundh, A. & Sundin, O. (2006). Lärare och informationskompetens: Från utbildningspraktik till yrkespraktik. Dansk Biblioteksforskning, 2(3), s. 5-14.

Edited Books

Limberg, L. & Lundh, A.H. (red) (2013). Skolbibliotekets roller i förändrade landskap: En forskningsantologi. Lund: BTJ förlag. Manusversion tillgänglig via Kungliga biblioteket.

Hedman, J. & Lundh, A. (red) (2009). Informationskompetenser: Om lärande i informationspraktiker och informationssökning i lärandepraktiker. Stockholm: Carlsson.

Book Chapters

Lundh, A.H., O’Donnell, M. & Hedemark, Å. (2018). Att göra läsning möjlig för alla: Samarbete mellan bibliotekssektor och biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning. I J. Hansson & P. Wisselgren (red) Bibliotekarier i teori och praktik: Utbildningsperspektiv på en unik profession. Lund: BTJ förlag. S. 253-268.

Hedemark, Å. & Lundh, A.H. (2014). Bibliotek som arena för barns litteraciteter.  I J. Rivano Eckerdal & O. Sundin (red) Medie- och informationskunnighet i en biblioteks- och informationsvetenskaplig belysning. Stockholm: Svensk biblioteksförening. S. 39-48.

Limberg, L. & Lundh, A.H. (2013). Vad kännetecknar ett skolbibliotek? I L. Limberg & A.H. Lundh (red) Skolbibliotekets roller i förändrade landskap: En forskningsantologi. Lund: BTJ förlag. S. 9-42. Manusversion tillgänglig via Kungliga biblioteket.

Lundh, A.H. & Limberg, L. (2013). Det svenska skolbibliotekslandskapet: Styrning, institutioner och intressenter. I L. Limberg & A.H. Lundh (red) Skolbibliotekets roller i förändrade landskap: En forskningsantologi. Lund: BTJ förlag. S. 43-63. Manusversion tillgänglig via Kungliga biblioteket.

Lundh, A. (2010). Fråga, finna, formulera, förstå: Yngre elevers lärande med hjälp av IKT i skola och bibliotek.  I F. Hultgren, K Rydsjö & L. Limberg (red) Barnet, platsen, tiden: Teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld. Stockholm: Regionbiblioteket. S. 131-150.

Davidsson, B., Lundh, A., & Limberg, L. (2009). Yngre skolbarns informationssökning och pedagogers föreställningar om den goda barndomen.  In J. Hedman & A. Lundh (red) Informationskompetenser: Om lärande i informationspraktiker och informationssökning i lärandepraktiker. Stockholm: Carlsson. S. 66-84.

Hedman, J., & Lundh, A. (2009). Informationskompetenser: Reflektioner kring teman i antologin. I J. Hedman & A. Lundh (red), Informationskompetenser: Om lärande i informationspraktiker och informationssökning i lärandepraktiker. Stockholm: Carlsson. S. 268-285.

Hedman, J., Lundh, A., & Sundin, O. (2009). Att lära informationssökning för yrkeslivet: Om bibliotekarier, lärare och sjuksköterskor. I J. Hedman & A. Lundh (red), Informationskompetenser: Om lärande i informationspraktiker och informationssökning i lärandepraktiker. Stockholm: Carlsson. S. 133-158.

Industry/Profession Reports

Lundh, A.H. (2017). Användning av tillgängliga medier: En forskningsöversikt. Johanneshov: Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.

Lundh, A.H. & Michnik, K. (2014). Samarbete mellan folkbibliotek och barnhälsovård i Sverige: En utökad kartläggning och nulägesbeskrivning. Halmstad: Regionbibliotek Halland.

Lundh, A.H. (2013). Talande böcker och läsande barn: Barn berättar om talboksanvändning. Johanneshov: Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.